„KERA-BIBER“ - Originalni pribor

Priključak za sljemenjak
Crijep za strehu
Crijep 1/1 zračnik - presjek odzračivanja
Odzračnik - presjek odzračivanja
Pomični rubni "KERA-BIBER", L/D sa kratkim rubom
Podložni crijep
Podložni crijep za mansardne prozore
Savijena uzdužna osovina
konveksno / konkavno savijen

Nazad